Warunki handlowe i warunki dostaw

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze warunki handlowe i warunki dostaw (zwane dalej ODP) regulują wszelkie zobowiązania handlowe między firmą Attack promotion s.r.o., z siedzibą ul. Hyacintová 10, 106 00 Praha 10, IČ[numer identyfikacyjny podmiotu]: 27176100, NIP: CZ27176100, zapisaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod sygnaturą C 102083 (zwaną dalej „sprzedawcą“) i firmą wskazaną w zamówieniu lub w umowie sprzedaży jako kupujący, i podobnie, (zwaną dalej „kupującym“) (sprzedawca i kupujący, zwani dalej łącznie “stronami umowy“, a w stosownych przypadkach indywidualnie jako “strona umowy“).
 2. Umowa sprzedaży jest ważna i skutecznie zawarta w momencie jej podpisania przez obie strony umowy lub poprzez wysłanie przez kupującego pisemnego zamówienia (pocztą, faksem lub e-mailem) i jej pisemne potwierdzenie przez sprzedawcę (pocztą, faksem lub e-mailem). Wszystkie postanowienia ODP, włącznie z załącznikami, stają się integralną częścią umowy sprzedaży zawartej między sprzedawcą i kupującym.
 3. We wszystkich pozostałych przypadkach, które nie są uregulowane w ODP, stosunek umowny podlega przepisom ustawy nr 89/2012 Sb., kodeks cywilny, w jego aktualnym brzmieniu (zwanej dalej „kodeks cywilny“).
 4. W celu wykluczenia wątpliwości strony wyraźnie potwierdzają, że są przedsiębiorcami i zawierają umowę w ramach prowadzonej działalności.

II. Przedmiot świadczenia

 1. Przedmiotem świadczenia jest dostawa artykułów promocyjnych i upominkowych (zwanych dalej „towarem“) i związanych z nimi usług zamówionych przez kupującego.

III. Cena sprzedaży

 1. Cena sprzedaży i usług stanowiona jest na podstawie pisemnego porozumienia w oparciu o ceny zawarte w cenniku ważnym na dzień zawarcia umowy lub przyjęcia zamówienia od kupującego.
 2. Ceny w cenniku podane są bez VAT.
 3. Cena towarów zasilanych za pomocą baterii nie obejmuje ceny baterii, chyba że w ofercie podano inaczej.
 4. Do produktów elektronicznych zostanie doliczona opłata ekologiczna, zgodnie z nowelizacją ustawy nr 185/2011 Sb., ewentualnie opłata wynikająca z ustawy nr 121/2000Sb., prawo autorskie.
 5. Cena towaru nie obejmuje kosztów transportu towaru do kupującego oraz kosztów pakowania, chyba że w umowie uzgodniono inaczej.
 6. Koszty transportu, pakowania oraz ewentualnie opłaty recyklingowe będą oddzielnie księgowane na fakturze.
 7. Upusty z ceny sprzedaży uzgodnione są w drodze porozumienia między sprzedawcą i kupującym.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów i usług.

IV.Warunki dostawy

 1. Termin dostawy ustalony zostanie przez sprzedawcę i kupującego w umowie sprzedaży lub w potwierdzeniu zamówienia z uwzględnieniem możliwości produkcyjnych sprzedawcy. Normalny termin dostawy wynosi 7-10 dni roboczych.
 2. W przypadku zamówień z wymaganą marką własną (nadruk, haftowanie itp. aplikacje) konieczne jest przesłanie w terminie do 1 dnia roboczego od dnia potwierdzenia zamówienia dokumentacji dotyczącej opracowania miniatur graficznych (edycji) w wymaganym formacie i dokonania w terminie 1 dnia roboczego ich pisemnej akceptacji.
 3. Jeżeli to nie nastąpi wtedy termin dostawy zostanie wydłużony o ilość dni stanowiących opóźnienie w przesłaniu dokumentacji lub pisemnej akceptacji miniatur (edycji).
 4. Przyjmuje się, że uzgodniona zaliczka została zapłacona w momencie zaksięgowania wymaganej zaliczki na koncie sprzedawcy.
 5. Sprzedawca uprawniony jest do częściowego wykonania przedmiotu umowy, a kupujący zobowiązany jest do przyjęcia częściowej realizacji przedmiotu umowy. Częściowe wykonanie umowy uważa się za należycie wykonaną dostawę.
 6. Umowa realizowana jest poprzez przyjęcie towaru przez kupującego lub przekazanie go uzgodnionemu przewoźnikowi.
 7. Zgodnie z porozumieniem miejscem realizacji dostawy jest magazyn sprzedawcy znajdujący się pod adresem Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10 lub biuro sprzedawcy pod adresem Hyacintová 10, 106 00 Praha 10.

V. Warunki płatności

 1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczone towary i usługi cenę zakupu, w tym podatek VAT, a także ewentualnie wszelkie inne koszty związane z transportem, pakowaniem i innymi kosztami.
 2. Zapłata za zamówione towary i usługi jest możliwa w formie zaliczki, płatności gotówkowej, płatności przy odbiorze lub płatności faktury przelewem bankowym po dostarczeniu zamówienia.
 3. Termin płatności ceny zakupu wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury przez sprzedawcę, chyba że umowa stanowi inaczej.
 4. Prawo własności do towarów przechodzą na kupującego dopiero po całkowitym opłaceniu faktury za dostarczone towary i usługi. Przyjmuje się, że cena zakupu została zapłacona w dniu zaksięgowania kwoty w pełnej wysokości na koncie sprzedawcy.
 5. W przypadku zwłoki kupującego w zapłacie ceny zakupu, sprzedawca jest uprawniony do żądania od Kupującego zapłaty odsetek umownych za zwłokę w wysokości 1% zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do wystawienia faktury kupującemu także za częściowe wykonanie przedmiotu umowy, a kupujący jest zobowiązany do zapłaty danej faktury w wymaganym terminie.
 7. Kupujący jest uprawniony do przeniesienia jakiejkolwiek należności od kupującego lub jej części na osobę trzecią tylko za uprzednią pisemną zgodą sprzedawcy.
 8. Kupujący zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody sprzedawcy nie obciąży w żaden sposób swoich należności wobec sprzedawcy wynikających z umowy sprzedaży (np. poprzez zastaw) na rzecz osoby trzeciej.
 9. Kompensowanie faktur może nastąpić jedynie w drodze wzajemnego porozumienia.

VI. Reklamacje

 1. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru regulują przepisy kodeksu cywilnego, chyba że ODP stanowi inaczej.
 2. Reklamacje muszą zawsze mieć formę pisemną. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 60 dni.
 3. W drodze odstępstwa od przepisów § 2106 i § 2107 kodeksu cywilnego umawiające się strony postanawiają, że w przypadku uzasadnionej reklamacji sprzedawca jest uprawniony do wyboru jednego z następujących sposobów załatwienia reklamacji:
  1. usunięcie wady poprzez naprawę towaru
  2. dostawę nowych lub brakujących towarów
  3. zniżki w cenie zakupu towarów lub
  4. wystawienie korekty faktury zakupu uwzględniającej wadliwe towary (zwrot ceny zakupu)
 4. W przypadku załatwienia reklamacji w jeden ze sposobów określonych w art. 3 ODP, sprzedawca zrekompensuje kupującemu tylko wartość należycie reklamowanych towarów.
 5. Umawiające się strony wyłączają stosowanie postanowień § 2112 ust. 1 zdanie drugie kodeksu cywilnego.

VII. Pozostałe warunki

 1. Minimalne ilości dostaw ustalane są zgodnie z warunkami sprzedaży.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niemożność wykonania umowy z powodu działania siły wyższej lub jeśli zamówiony towar nie jest dostępny na rynku. Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym kupującego i jednocześnie uprawniony jest do przedłużenia terminu wykonania lub odstąpienia od umowy bez ponoszenia odpowiedzialności za szkody poniesione przez kupującego z powodu nieprawidłowego wykonania zamówienia.
 3. Z chwilą przyjęcia przedmiotu umowy przez kupującego lub przekazania go przewoźnikowi, ryzyko zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przechodzi na kupującego.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny za uszkodzenie towaru dostarczonego przez kupującego do naniesienia własnej marki (druk, haft i podobne aplikacje) w zakresie uzgodnionej ceny aplikacji. Pozostaje to bez uszczerbku dla przepisów art. VII. odst. 8.
 5. Jeżeli gotowe zamówienie nie zostanie odebrane w uzgodnionym terminie, kupujący jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 25% wartości całego zamówienia i kosztów transportu towarów z powrotem do magazynu w zakresie dotyczącym ustalonych ilościowo towarów bez naniesionej własnej marki oraz 100 % całkowitej wartości zamówienia w stosunku do towarów z naniesioną własną marką. Płatność dokonuje się na podstawie faktury wystawionej przez sprzedawcę.
 6. Obowiązek zapłaty kary umownej przez kupującego nie wyłącza prawa sprzedawcy do odszkodowania w wysokości przekraczającej karę umowną.
 7. W przypadku obniżenia przez sąd kary umownej określonej w art. VII. 4 ODP sprzedawca zachowuje prawo do odszkodowania w wysokości, w której szkoda przekracza kwotę ustaloną przez sąd jako uzasadnioną, bez żadnych dalszych ograniczeń.
 8. Umawiające się strony uzgodniły i wyraźnie oświadczają, że sprzedawca nie jest zobowiązany do zapłaty za ewentualną szkodę poniesioną przez kupującego w jakimkolwiek związku z umową sprzedaży w zakresie przekraczającym kwotę ceny zakupu za dostarczone towary.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odchyleń ilościowych przy dostawie towaru w wysokości +/- 5%.

VIII. Warunki sprzedaży

 1. Minimalna wartość zamówienia wynosi 3000,- Kč bez VAT przy zachowaniu niżej podanych minimalnych ilości sztuk w dostawie:
  1. T-shirty, koszulki polo, koszule – 5 szt. według rodzaju, koloru i rozmiaru
  2. bluzy, dresy, swetry – 5 szt. według rodzaju, koloru i rozmiaru
  3. kurtki, kamizelki, spodnie – 5 szt. według rodzaju i koloru (chyba że dział sprzedaży na podstawie wzajemnego uzgodnienia stanowi inaczej)
  4. czapki i akcesoria – 10 sztuk według rodzaju, koloru i rozmiaru (wyjątkiem jest marka Atlantis, w której dostawy uzależnione są od wielkości opakowania)
 1. W przypadku nie dotrzymania minimalnych ilości sztuk w dostawie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 200,-
 2. Tekstylia zawarte w katalogu można zobaczyć w sali ekspozycyjnej, a jeśli nie są dostępne, klient może w porozumieniu z działem sprzedaży zamówić i zakupić indywidualne próbki.
 3. Towar można zamówić tylko wtedy, gdy kupujący zgadza się ze zwykłą jakością, wzornictwem, materiałem i rozmiarem zamówionej marki. Tabele rozmiarów można uzyskać w dziale sprzedaży.
 4. Towary nie mogą zostać zwrócone z powodu nieznajomości powyższych kryteriów.
 5. Godziny wydawania towaru w magazynie: 8,30-16,30 godz., gdzie można dokonać również płatności gotówkowej za pobierany towar.

IX. Cena wysyłki i pakowania

 1. Cena wysyłki i pakowania na terytorium Republiki Czeskiej wynosi za 1 karton 150,- bez VAT, chyba że dział sprzedaży ustali inaczej.
 2. Cena wysyłki i pakowania w dostawach zagranicznych ustalana jest i pisemnie potwierdzana kupującemu po uzgodnieniu przez dział sprzedaży.

X. Odstąpienie od umowy

 1. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w całości lub w części w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym oraz w przypadku, gdy kupujący opóźnia się z zapłatą ceny zakupu o więcej niż 14 dni.
 2. Zostało wszczęte postępowanie upadłościowe. Kupujący sceduje należności w stosunku do sprzedawcy lub jakiejkolwiek jej części na osobę trzecią, zgodnie z art. V ust. 8 ODP.
 3. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, chyba że w ODP lub w umowie sprzedaży ustalono inaczej.
 4. Odstąpienie od umowy powinno być w formie pisemnej, z podaniem przyczyny.
 5. Jeżeli sprzedawca odstępuje od umowy lub jej częściowej realizacji, kupujący zobowiązany jest zwrócić towar sprzedawcy w ciągu 10 dni od dnia doręczenia oświadczenia.
 6. W przypadku naruszenia zobowiązania kupującego, które prowadzi do odstąpienia od umowy sprzedaży, kupujący zobowiązany jest do zapłacenia sprzedawcy opłatę za anulowanie umowy w wysokości 25% wartości całego zamówienia oraz opłatę za koszty transportu towarów z powrotem do magazynu w zakresie dotyczącym towarów bez naniesionej własnej marki oraz 100 % całkowitej wartości zamówienia w stosunku do towarów z naniesioną własną marką. Płatność dokonuje się na podstawie faktury wystawionej przez sprzedawcę. (patrz VII Pozostałe warunki).

XI. Reklamacje

 1. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru regulują przepisy kodeksu cywilnego, chyba że ODP stanowi inaczej.
 2. Reklamacje powinny zawsze posiadać formę pisemną. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 60 dni.
 3. W drodze odstępstwa od przepisów § 2106 i § 2107 Kodeksu cywilnego umawiające się strony postanawiają, że w przypadku uzasadnionej reklamacji sprzedawca uprawniony jest do wyboru jednego z następujących sposobów załatwienia reklamacji:
  1. usunięcie wady poprzez naprawę towaru
  2. dostawa nowych lub brakujących towarów
  3. zniżka w cenie zakupu towarów lub
  4. wydanie korekty faktury zakupu uwzględniającej wadliwe towary (zwrot ceny zakupu)
 4. W przypadku załatwienia reklamacji w jeden ze sposobów określonych w art. 3 ODP, sprzedawca zrekompensuje kupującemu tylko wartość należycie reklamowanych towarów.
 5. Umawiające się strony wyłączają stosowanie postanowień § 2112 ust. 1 zdanie drugie kodeksu cywilnego.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Prawa i obowiązki umawiających się stron podlegają przepisom prawa.
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba sprzedawcy.
 3. Towary dostarczone przez sprzedawcę przeznaczone są wyłącznie do celów reklamowych i promocyjnych.

Najbardziej polska trójwymiarowa zabawka ukladanka to szescian rubika. Poznaj najlatwiejsze rozwiazanie szescianu.

 • 20 lat doświadczenia

  20 lat doświadczenia

  Nie jesteśmy nowicjuszami

 • Showroom w Pradze

  Showroom w Pradze

  Przyjdź i zobacz jak pracujemy

 • Jesteśmy szybcy w dostawie

  Jesteśmy szybcy w dostawie

  Posiadamy własne maszyny i produkcję

 • Produkcja na zamówienie

  Produkcja na zamówienie

  Tkaniny na zamówienie to nasza duma

 • Produkcja światowa

  Produkcja światowa

  Tylko zweryfikowani dostawcy

 • Czechy i Słowacja

  Czechy i Słowacja

  Przyjdź do nas osobiście